about

สร้างสรรค์ชีวิต เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่

เป้าหมายปลายทางของคนทั้งโลก

จากนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) โดยเน้นการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย รวมไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism Destination)

คณะรัฐมนตรีจีงมีมติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้อนุมัติให้ประเทศไทยเข้าร่วมจัดงาน World Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 13 เมษายน - 13 ตุลาคม 2568 โดยมอบหมายให้ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการเข้าร่วมงาน

ซึ่ง World expo งานแสดงนิทรรศการระดับโลกที่จัดขึ้นประจำทุก 5 ปี ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยงานมหกรรมโลก (Bureau of International Exposition: BIE) สำหรับ World Expo 2025 Osaka Kansai ได้กำหนดแนวคิดการนำเสนอ “Designing Future Society For Our Live” เพื่อเป้าหมายชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดี โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวคิดย่อย ได้แก่ 1. Saving Live การปกป้องชีวิตของผู้คน 2. Empowering Live การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. Connecting Live ส่งเสริมความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม


ปีนี้อาคารแสดงประเทศไทยจัดสร้างในโซน Connecting Live ภายใต้ธีม “Thailand Empowering Lives For Greatest Happiness” สร้างสรรค์ชีวิตเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ ผ่านอาคารจัดแสดงนิทรรศการ “วิมานไทย (VIMANA THAI)” นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาไทยในคอนเซป “SMILE”

S : Siam

แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย เน้นความเป็นไทยร่วมสมัย

M : Medical Hub World Destination

จัดแสดงเทคโนโลยี และการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การรับมือกับวิฤตการณ์โควิด 19 ต่อยอดภูมิปัญญาไทยและทรัพยากร

I : Intelligence towards Innovation

แสดงความโดดเด่นเชิงภูมิประเทศ อากาศ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต สุขภาพ ศรัทธา ปัญญา

L : Living Lab

จำลองวิถีไทยในรูปแบบ workshop และแลปเชิงพานิชย์ด้านต่าง ๆ

E : Enhance and Enjoy our Family

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ยาวนานกว่า 600 ปี

Thai-Smile Empowering Happiness World Destination

ยิ้มสยามที่ก่อให้เกิดความสุขเป็นเป้าหมายปลายทางของคนทั่วโลก

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree